Shiramizu logo
SHIRAMIZU SYUYOUKAI
CHIANG MAI
      MENU

Main

LocationsRank

Histories

Training

People

Dojo Certificate

Links

JKF Wado Kai Overseas Regulations

EMAIL US

Visit us on Facebook

MAPS

Map to Chiang Mai University Dojo     Google maps

Map to Ban Wang Tan Dojo       Hang Dong Rd. to Dojo in Ban Wang Tan